Welcome To Ireland Vinayaka Temple


Facebook

IVT Directors

  • Dr. K. Srinivasan
  • Mr. C. Shyam Sundar
  • Mr. Bala Krishnan
  • Mr. Koushik Chandrashekar
  • Mr. Bhanu Prakash Darbha
  • Mr. Vijay Kholi
  • Mr. Vinay Dewan
  • Mr. Dilip Shiwaji Jondhale
  • Mr. Jasbir Sing Puri